WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd EXplatforma Spółka Akcyjna (zwana dalej „Spółką”) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Tymienieckiego 25C lokal 163, 90-350 Łódź, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ww. ustawą wezwanie do złożenia dokumentów akcji będzie kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Spread the word. Share this post!